Pravne informacije

Veb lokaciju „https://royalcarrentalgroup.com“ kreiraju i uređuju:

Studio 77, Agencija za digitalni marketing, veb razvoj i poslovno konsalting iz Srbije, čija se registrovana adresa nalazi u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića 88, Beograd, registrovana u Agenciji za privredne registre (APR) u Beogradu, Srbija, pod br.

62969466 (u daljem tekstu “ROYAL”),

Izvršni direktor: Boris Knežević

Kompanija za hostovanje: GoDaddy (https://www.godaddy.com), 14455 N. Hayden Rd. Suite. 226 Scottsdale Arizona 85260-6947. United States

Uslovi upotrebe

Svrha ovih grupnih odredbi i uslova (u daljem tekstu „GTC“) je da definišu odredbe i uslove korišćenja veb stranice "https://royalcarrentalgroup.com".

Pristup i korišćenje Veb-sajta podrazumevaju prihvatanje GCU-a bez ograničenja ili rezervisanja od strane Korisnika.

1. Definicije

Za potrebe ovog dokumenta:

„Sadržaj“ znači, bez ove liste, strukturu veb stranice, uređivački sadržaj, crteže, ilustracije, slike (JPEG, PNG, SVG itd.), fotografije, grafičke grafikone, žigove, logotipe, akronime, nazive preduzeća, audiovizuelna dela , multimedijalni radovi, vizuelni sadržaji, audio i zvučni sadržaji, kao i bilo koji drugi sadržaj koji se nalazi na veb lokaciji.

„Elementi“ se odnose na različite funkcionalnosti i elemente informacija koji se nude na veb lokaciji.

„Roial Car Rental Group“ se odnosi na različita pravna lica Grupe.

„Korisnik“ označava punoletno fizičko lice koje pregleda veb stranicu za svoje potrebe, isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, bez direktne ili indirektne svrhe sticanja dobiti.

„Veb lokacija“ se odnosi na veb lokaciju "https://royalcarrentalgroup.com", koju je objavila Royal Car Rental Group i koja omogućava pristup sadržaju i elementima. Veb stranica takođe uključuje softver, programe, alate (programiranje, navigaciju, itd.), baze podataka, operativne sisteme, dokumentaciju i sve druge elemente koji ga čine, ažuriranja i nove verzije koje Royal Car Rental Group može doneti na veb lokaciju.

2. Predmet

Sajt je portal koji omogućava korisniku da:

 • Pratite informacije Royal Car Rental Group,
 • Pratite vesti Royal Car Rental Group,
 • Pratite finansijske informacije Royal Car Rental Group,
 • Budite informisani o glavnim oblastima inovacija Royal Car Rental Group, filijalama i prodajnim predstavnicima,
 • Otkrijte mogućnosti za karijeru.

Ova lista nije konačna i može je modifikovati Royal Car Rental Group bez ikakve odgovornosti.

3. Pristup veb lokaciji

Veb-sajtu se može pristupiti sa Interneta na sledećoj URL adresi: https://royalcarrentalgroup.com

4. Licenca za korišćenje veb stranice

Roial Car Rental Group daje Korisniku lično, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo, neprenosivo i besplatno pravo da koristi veb lokaciju, sadržaj i njegove elemente.

Ova licenca se dodeljuje Korisniku isključivo za njegove ili njene potrebe, isključujući bilo kakvu komercijalnu ili profitnu upotrebu celog ili dela Sadržaja i/ili elemenata.

Korisnik ne stiče nikakva druga prava na Veb lokaciju, Sadržaj i/ili Elemente osim onih koja su ovde data.

5. Povezani vebsajtovi

Royal Car Rental Group nije pregledala sve vebsajtove povezane sa Sajtom i nije odgovorna za sadržaj stranica trećih strana ili bilo kojih drugih veb lokacija povezanih sa Sajtom.

Ništa na Sajtu, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve veze ka drugim veb lokacijama, ne treba tumačiti kao podršku bilo kojih proizvoda, usluga ili informacija bilo koje druge osobe ili kompanije od strane Grupe. Vaš izbor povezivanja na bilo koju drugu veb lokaciju je na vaš sopstveni rizik i saglasni ste da ćete poštovati sve odredbe i uslove koji se odnose na takve veb stranice.

Royal Car Rental Group zadržava pravo da ne poveže ili ukloni vezu sa određenom veb lokacijom u bilo kom trenutku. Sve veze ka veb lokacijama trećih strana date su vam kao pogodnost i nisu u vlasništvu niti kojima Grupa upravlja. Grupa nema kontrolu nad ovim povezanim veb lokacijama i ne daje nikakve izjave ili garancije u vezi sa ovim povezanim veb lokacijama. Vaše gledanje i korišćenje bilo kojih veb lokacija trećih strana je po vašem nahođenju i riziku.

6. Žigovi kompanije

Svi nazivi proizvoda i usluga koji se pojavljuju u fontu različitom od onog u okolnom tekstu ili sa simbolom žiga, uključujući Royal Car Rental Group, Royal Group, CIK i logotipe Roial Car Rental Group, su registrovani i neregistrovani žigovi i oznake usluga u vlasništvu Kompanije ili njenih podružnica ili filijala ili treće strane.

Odsustvo imena, žiga ili logotipa na ovoj listi ne predstavlja odricanje od bilo kog i svih prava intelektualne svojine koje je Kompanija uspostavila u bilo kojoj od svojih roba, usluga, imena ili logotipa. Ovi zaštitni znaci i svi drugi zaštitni znaci, uslužni znaci, logotipi i nazivi kompanija (svaki „Znak“) koji se koriste u vezi sa Sajtom su vlasništvo Kompanije ili trećih strana i ostaće vlasništvo Kompanije i takvih trećih strana.

Ništa što se nalazi na Sajtu neće se tumačiti kao davanje, implicitno ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korišćenje bilo kog takvog znaka bez prethodne pismene dozvole Kompanije ili trećeg lica koje može posedovati takav znak. Vaša zloupotreba bilo kog takvog znaka ili bilo kog drugog sadržaja sajta je strogo zabranjena.

7. Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da će koristiti veb stranicu u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima.

On se posebno obavezuje da:

 • da ne reprodukuje, čak i privremeno i/ili delimično, veb lokaciju i/ili njen sadržaj, na bilo koji način i u bilo kom obliku,
 • da ne reprodukuje SEO standarde, kod, tehnike i strukturu čak ni privremeno i/ili delimično, na bilo koji način i u bilo kom obliku,
 • da ne pristupate i/ili ne koristite softverske komponente veb stranice,
 • da ne koristi softver ili procese koji su namenjeni za kopiranje sadržaja i/ili mogu da poremete pravilno funkcionisanje veb stranice,
 • da ne nastavljaju sa bilo kakvom adaptacijom, modifikacijom, prevodom, transkripcijom, kompilacijom, dekompilacijom, sastavljanjem, rastavljanjem celog ili dela veb stranice, elemenata i/ili sadržaja,
 • da ne izvozite veb lokaciju i/ili da je spajate sa drugim računarskim programima,
 • da obavesti Roial Car Rental Group ako sazna za čin piraterije i/ili nezakonito ili neugovorno korišćenje veb stranice i/ili njenog sadržaja,
 • da ne vrši bilo kakvu manipulaciju i/ili da uvodi bilo kakav virus ili zlonamerni kod koji bi mogao da izazove računarske i/ili funkcionalne kvarove koji bi mogli da utiču na pravilno funkcionisanje veb stranice ili bilo kojih elemenata dostupnih preko veb stranice,
 • ometaju pravilno funkcionisanje veb stranice na bilo koji način,
 • da ne koristite veb lokaciju za postavljanje, otpremanje ili prenošenje bilo kakvog sadržaja koji je suprotan moralu i javnom poretku (kao što je, ali ne ograničavajući se na, bilo koji sadržaj rasne, političke, verske, pornografske ili seksualne prirode).

Pošto je Korisnik isključivo odgovoran za korišćenje veb stranice, Korisnik potvrđuje da ni Royal Car Rental Group niti članovi njene distributivne mreže ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, a posebno za materijalnu štetu, nematerijalnu štetu, gubitak podatke ili programe, finansijsku štetu, koja je rezultat pristupa ili korišćenja veb stranice, ili zbog prekida, suspenzije ili modifikacije veb stranice ili bilo kog njenog elementa.

8. Dostupnost veb stranice

Roial Car Rental Group se obavezuje da će učiniti sve da obezbedi pristup, konsultacije i korišćenje veb stranice.

Veb-sajtu se može pristupiti neprekidno, osim u slučaju više sile ili događaja van kontrole Grupe, i podložan svim kvarovima i operacijama održavanja neophodnim za pravilan rad Veb-sajta.

8. Odgovornost - Garancija

U granicama važećih zakona i propisa, Royal Car Rental Group ne preuzima nikakvu odgovornost za korišćenje veb stranice od strane korisnika i ne daje nikakvu garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, u pogledu brzine ili performansi veb stranice. Konkretno, pristup veb stranici može biti privremeno i periodično suspendovan iz tehničkih razloga; ako je potrebno, tehnički timovi će dati sve od sebe da problem reše što je pre moguće.

Royal Car Rental Group zadržava pravo da izmeni, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, informacije na veb stranici, a Royal Car Rental Group i/ili članovi njene grupe za iznajmljivanje automobila (filijale) i/ili njene podružnice ne smeju biti smatrao odgovornim u ovom pogledu.

Pristup i korišćenje Veb-sajta je na sopstvenu odgovornost Korisnika. Korisnik će preduzeti sve odgovarajuće mere da zaštiti svoje podatke i/ili softver koji se čuva na njegovom mobilnom telefonu i računarskoj opremi od bilo kakvog napada.

U svakom slučaju, Royal Car Rental Group neće snositi odgovornost ni na koji način:

 • u slučaju nepoštovanja ovih Opštih uslova od strane Korisnika;
 • u slučaju kvara na veb lokaciji zbog uzroka, bilo dobrovoljnog ili nedobrovoljnog, koji se može pripisati korisniku ili trećoj strani ili zlonamernom činu, softvera, pametnog telefona/tableta, interfejsa ili bilo kog drugog proizvoda ili snabdevanje Korisnika;
 • u slučaju kvara i/ili kvara na računaru i/ili komunikacionoj mreži Korisnika, bez obzira na uzrok

Royal Car Rental Group ne garantuje da na veb-sajtu nema grešaka ili anomalija, ili da može biti podložna napadima ili napadima, posebno virusima, koji mogu dovesti do kvarova, prekida, kvarova ili gubitka podataka ili informacija.

9. Zaštita podataka i privatnost

Korišćenje veb stranice može zahtevati da Royal Car Rental Group prikuplja lične podatke koji omogućavaju direktnu ili indirektnu identifikaciju Korisnika.

Politika privatnosti podataka koja je dostupna na veb lokaciji detaljno opisuje obradu ličnih podataka od strane Roial Group prilikom korišćenja sajta. Da biste saznali više o obradi vaših ličnih podataka, kliknite ovde.

10. Intelektualna i industrijska svojina

Veb stranica i njen sadržaj zaštićeni su pravima intelektualne i/ili industrijske svojine.

Fotografije, tekstovi, slogani, crteži, slike, animirane sekvence sa ili bez zvuka, kao i svi radovi integrisani u veb lokaciju su vlasništvo Royal Car Rental Group ili trećih lica koja su svoja prava prenela na Royal Car Rental Group ili ovlašćeni Royal Car Rental Group da ih koristi.

Naziv Royal Car Rental Group, nazivi vozila u asortimanu Royal Car Rental Group i proizvodi i usluge povezane sa tim, slogani i logotipi koji prate ove žigove su, osim ako nije drugačije naznačeno, registrovani zaštitni znakovi Royal Car Rental Group ili drugih kompanija u Grupi.

Ostale žigove koji se takođe mogu pomenuti koristi Royal Car Rental Group ili uz ovlašćenje njihovog vlasnika ili jednostavno kao indikaciju proizvoda ili usluga koje nudi Royal Car Rental Group.

Reprodukcije sadržaja na papiru ili u elektronskoj formi su dozvoljene, pod uslovom da su strogo rezervisane za ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvu upotrebu u reklamne i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, i da su u skladu sa odredbama člana Međunarodnog Kodeks intelektualne svojine.

Sa izuzetkom gornje odredbe, reprodukcija, imitacija, upotreba ili pričvršćivanje, bilo kojim procesom i na bilo kom mediju, celog ili dela Sadržaja bez prethodnog odobrenja Royal Car Rental Group ili vlasnika(a) srodna prava će predstavljati povredu autorskih prava koja se kažnjava kaznom zatvora u trajanju od četiri godine i novčanom kaznom od 300.000 evra.

11. Važeći zakon

Opšti uslovi podležu međunarodnom pravu i obaveznim pravilima zemlje prebivališta Korisnika.

Svaki spor koji može nastati u vezi sa njihovim tumačenjem i/ili izvršenjem spada u nadležnost američkih sudova, nakon što bude predmet pokušaja mirnog rešenja.

12. Ažuriranje Opštih uslova poslovanja

Royal Car Rental Group zadržava pravo da izmeni i ažurira ove Opšte uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja za korisnike.

Tamo gde je primenljivo, izmene i ažuriranja će biti obavezujuće za Korisnika čim budu objavljene na veb lokaciji, a odgovornost je Korisnika da konsultuje opšte uslove korišćenja na snazi svaki put kada se on ili ona prijavi na veb lokaciju.

13. Razne odredbe

13.1. Ne odricanje

Činjenica da jedna od strana ne koristi klauzulu ovih Opštih uslova neće se tumačiti kao privremeno ili definitivno odricanje u korist dotične odredbe, koja ostaje na snazi.

13.2. Ništavost klauzule

Ako jedna ili više odredbi ovih OUU budu proglašene nevažećim, ništavnim ili nepisanim na veb stranici propisa na snazi, razvoja ili nakon konačne odluke nadležne jurisdikcije, ostale odredbe će zadržati svu svoju snagu i obim, strane slažući se u najkraćem mogućem roku da se uspostavi važeća odredba o zameni i ekvivalentan obim što je moguće bliže duhu ovih Opštih uslova poslovanja.

13.3 Viša sila

Pored slučajeva koje obično podržavaju jurisdikcije, sledeće se izričito smatraju slučajevima više sile: Božja volja, loše vreme, vladina i zakonska ograničenja i modifikacije, kvarovi računara i blokade telekomunikacija, kvar servera Royal Car Rental Group i bilo koje drugi slučaj van izričite kontrole Royal Car Rental Group.